Begroting 2023 – 2024: Impact van de maatregelen

28 April 2023

Op 11 oktober 2022 heeft de Belgische regering ingestemd met de federale begroting voor 2023 en 2024, inclusief enkele belangrijke belasting- en socialezekerheids maatregelen. We vatten de maatregelen samen die voor bedrijven gevestigd in België een impact kunnen geven.

Vrijstelling/uitstel patronale sociale zekerheidsbijdrage

 • De korting en het uitstel worden enkel verrekend op de patronale basisbijdrage, bijzondere bijdragen blijven vermoedelijk verschuldigd.

 • Vrijstelling Q1 – Q2 2023
 • Voor Q1 en Q2 2023 krijgen alle bedrijven 7,07% korting op de netto patronale basisbijdrage. De patronale basisbijdrage voor sociale zekerheid bedraagt 25% op het basis bruto loon.

 • Betalingsuitstel Q3 -Q4 2023
 • Voor Q3 & Q4 2023 is er de mogelijkheid tot uitstel van betaling. Dit gebeurt niet automatisch en zal moeten worden aangevraagd. Hiervoor wendt u zich best aan de RSZ. De modaliteiten van de terugbetaling zullen in 4 gelijke schijven worden gezet (per kwartaal) in 2025.

Tip: Check zeker even na of de kortingen correct verrekend zijn en of je de korting wel zeker verkegen hebt met je sociale secretariaat.

Beperkingen tijdskrediet en loopbaanonderbreking

 • Met het systeem van tijdskrediet kunnen werknemers een aanvraag doen om minder of helemaal niet te werken voor een bepaalde periode. Dit systeem bestaat om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen, en kan worden aangevraagd op basis van een aantal motieven.
 • De werknemer zal een voltijds tijdskrediet moeten nemen voordat het kind 5 jaar wordt. Vandaag ligt die grens op 8 jaar. (Vanaf 1 januari 2023)
 • De regering beperkt de duurtijd van tijdskrediet van 51 naar 48 maanden.
 • Vanaf 2024 zal zal de werknemer een anciënniteit van 3 jaar (in plaats van 2) moeten voorleggen. 
 • Bij de aanvraag zal de werknemer voltijds aan het werk moeten zijn.
 • Voor meer informatie over het tijdskrediet, loopbaanonderbreking kan u best terecht bij experten.

Uitdienstzetting omwille van medische overmacht kost 1800 eur extra

 • Per werknemer die je uit dienst plaatst wegens medische overmacht zal er 1800 eur moeten worden gestort aan het Terug-naar-Werk-fonds.

Werkhervattingspremie langdurig zieken

 • Tegenover voorgaande maatregel staat ook een tegemoetkoming van 1000 eur indien er een langdurig zieke effectief wordt geherintegreerd. (vanaf 1 april 2023)

Hogere werkgeversbijdragen voor SWT’ers

 • Voor werklozen met bedrijfstoeslag (SWT’ers) zullen hogere werkgeversbijdragen vereist zijn. De bijdragevoeten zullen worden vermeerderd met coefficienten 1,047 (2023) en 1,094 (2024).

Uitbreiding stelsel flexi-jobs en jobstudenten

 • De flexi-job regeling wordt uitgebreid naar andere sectoren (zorg, evenementen- en cultuur, sport, tuin-en landbouw). Bovendien zal de jaarlijkse grens (per kalenderjaar) van totaal aantal gunstige studentenuren worden verhoogd van 475 naar 600 uur. Ook de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing wordt verhoogd naar deze grens.

Beperking van de regeling auteursrechten

 • Het toepassingsgebied van de regeling auteursrechten zal sterk worden bijgesteld. De regering beoogt hierbij de toepassing te beperken tot inkomsten die “op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen in het kader van artistieke activiteiten”.
 • Voormalig werd er tot 64.070 eur aan inkomen van auteursrechten als roerend inkomen beschouwd. Dit wordt belast aan 15% op de ontvangen vergoeding (na toepassing van een forfaitaire kostenaftrek). Hierbij kan er een aanzienlijk voordeel worden opgetekend ten opzichte van het klassiek stelsel van belasting op beroepsinkomen.

Beperking van inkomsten die in aanmerking komen

Er zullen enkel nog inkomsten in aanmerking komen die afkomstig zijn van de overdracht of verlening van een licentie o)f door de oorspronkelijke rechthebbende van auteursrechten.

Beperking van ontvangers die in aanmerking komen

Concreet zou het gunstige fiscaal regime enkel nog gelden voor mensen met een kunstwerkattest en voor wie zijn auteursrechtelijk beschermd werk aan derden heeft overgelaten om het onder het publiek te verspreiden. Het zal dus niet meer mogelijk zijn om werknemers van diverse sectoren een recurrente vergoeding uit te betalen.

Wijziging van de inkomstengrens

De grens van 64.070 eur zal vanaf 2023 op basis van de 4 laatste belastbare perioden worden berekend en dalen naar 19.220 eur. Hierbij zal de relatieve grens tov de huidige regeling progressief dalen naar 30% van de huidige grens. Er wordt hierin wel een overgangsregeling voorzien voor de nieuwe toepassing in komende jaren. (50% – 2024 ; 40% – 2024).

Overgangsperiode van 1 jaar

Er zal een transitie periode worden toegepast van 1 jaar. Concreet betekent dit dat, voor zij die reeds van de regeling toepassing maakten, voor het aanslagjaar 2023 de huidige regeling behouden blijft. De bovengrens zal echter met 50% worden verlaagt. Vanaf aanslagjaar 2024 zal er geen beroep meer kunnen worden gedaan op de regeling.

Fiscale hervorming: eerste stap

 • Deze hervorming is een eerste voorstel dat vanaf 2024 in werking zou treden. Er wordt vermeld dat er een tweede stap in amendement zou moeten komen om de hervorming te vervolledigen.

Individuele belastingen

 • De regering plant het nettoloon van de werkenden omhoog te krijgen. Hiervoor kijkt men naar een verhoging van de belastingsvrije som, gecombineerd met de werkbonus of een belastingskrediet.
 • Het systeem van tweede pijlerbelasting van pensioenbijdragen (groepsverzekering, pensioenfonds, …) zal worden aangepast om de efficiëntie van het systeem te vergroten. Hierbij zou de bestaande grens van 80% vervangen worden door een systeem dat de maximum vergoeding als percentage van het loon wordt uitgedrukt.
 • Om deze maatregelen te bekomen zullen er aanpassingen worden gemaakt op de financiële remuneratie instrumenten. Hierbij worden volgende zaken in het vizier genomen om stricter te worden belast: (1) de regelgeving rond stock opties, (2) toekenning van gratis aandelen of aandelen met korting, (3) overgedragen interest en management incentive plannen. Voor de specifieke impact van deze maatregelen kan er meer informatie worden verkregen bij experten.

Belasting voor bedrijven

 • De bepalingen van toepassing van de vrijstelling van betaling van bronbelasting voor onderzoek en ontwikkeling zal worden
 • Ook het regime met betrekking tot de vermindering van belasting op ontvangen dividenden zal stricter worden toegepast. De minimumgrens van 1,5M zou behouden worden, mits een strengere bepaling dat het moet gaan om een lange-termijninvestering. Het criteria van investering is dus niet langer voldoende. Er zal een relatie van langere duur moeten worden aangetoond.
 • De investeringsaftrek zal ook sterk worden hervormd. Er zal een basis premie worden toegekend om bedrijven aan te sporen tot investeringen. Verder zal er een onderscheid worden gemaakt tussen investeringen door natuurlijke personen, kleine en grote bedrijven. Hierbij zullen grote bedrijven worden uitgesloten en zal het percentage lager zijn voor natuurlijke personen dan voor kleine bedrijven. Daarnaast zal de scope van het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling worden uitgebreid.
 • Voor investeringen met een duurzaam karakter die gericht zijn op het ondersteunen van de klimaattransitie zal de dubbele lineaire depreciatie methode kunnen worden toegepast.

Geen indexatie vennootschapsbijdrage 2023

 • Omwille van de sterke stijging van de lonen door indexatie werd er beslist om de indexatie van de vennootschapsbijdrage met 1 jaar uit te stellen. Bedrijven met een balanstotaal van minder dan 746.410 betalen 347,5 eur, bedrijven die hoger uitkomen betalen 868 eur. Dit blijft dus ongewijzigd tov 2022.

Vermindering korting eerste 6 werknemers naar 3 werknemers

 • De doelgroepvermindering eerste aanwervingen stelde dat er door nieuwe werkgevers voor de eerste werknemer €4.000 RSZ-korting kan worden toegekend. Voor de volgende vijf werknemers wordt er een progressieve vermindering toegepast van €1.550 tot €450 over maximum 13 kwartalen.
 • Deze maatregel zal nu worden teruggeschroefd naar een plafond van €3.100, het zal ook enkel van toepassing zijn op de eerste 3 werknemers. Voor de 4e tot de 6e werknemers zullen er dus geen premies meer worden toegekend.

Afschaffing Notionele interestaftrek

 • Sinds 2007 konden kmo’s en grote ondernemingen beroep doen op de notionele interestaftrek (NIA) of “aftrek voor risicokapitaal” houdt in dat kmo’s en grote ondernemingen sinds het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) een bepaald percentage van het eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst.
 • De federale regering heeft beslist om de notionele intrestaftrek op te heffen vanaf de belastbare perioden die vanaf 31 december 2023 worden afgesloten. Bedrijven kunnen nog wel de overgedragen aftrek van voorgaande jaren benutten.
 • Het gevolg zal echter beperkt blijven aangezien deze maatregel reeds tot een minimum was herleid sinds aanslagjaar 2019.

Heeft u verdere vragen of komt u graag meer te weten over de effectieve impact van deze maatregelen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Ons team van experts helpt u graag verder met al uw vragen of om de impact te berekenen.

Bronnen

Prato.be, “Begrotingsakkoord: vermindering en uitstel sociale zekerheidsbijdragen 2023”,

Bakertilly.be, “Het federale begrotingsakkoord 2023-2024 voor u toegelicht”,

Sdworx.be, “Begrotingsakkoord 2023-2024”,

Acerta.be, “Begrotingsmaatregelen voor 2023: een overzicht voor werkgevers”,

Deloitte.com, “Finance Minister releases amended proposal for a broad tax reform”,

Ejustice.just.fgov.be, “2022043127”,

Liantis.be, “Bedragen vennootschapsbijdrage 2022 bekend”,

Related articles

How to negotiating a term sheet in challenging times

Empowering Your Business by Understanding Covenants and Collateral